pantini.co

Atziņas

Patika pantiņš? Padalies ar draugiem!

Ak visu lietu radītāj, palīdzi man! Jo šai dienā es izeju pasaulē kails un viens bez Tavas vadošās rokas es aizklīdīšu tālu no tās takas, kura ved uz panākumiem un laimi.
Es nelūdzu zeltu vai drānas un pat ne izdevības, kuras atbilstu manām spējām; tikai vadi mani tā, lai es iegūtu spējas, kuras atbilst manām izdevībām.
Tu esi mācījis lauvam un ērglim, kā medīt un gūt labumu ar ilkņiem un nagiem. Iemāci man, kā medīt ar vārdiem un gūt labumu ar mīlestību, lai es būtu kā lauva starp cilvēkiem un kā ērglis tirgoņu vidū.
Palīdzi man palikt pazemīgam kavēkļu un neviksmju laikā; tomēr neapslēp manām acīm to balvu, ko sniegs uzvara.
Dod man uzdevumus, kurus citi nav spējuši veikt; tomēr vadi mani tā, lai es plūcu panākumu sēklas no viņu neveiksmēm. Liec man sajust bažas, kuras apvaldīs manu dabu; tomēr piešķir man drosmi smieties par savām raizēm.
Atlicini man gana daudz dienu, lai es sasniegtu savus mērķus; tomēr palīdzi man nodzīvot šo dienu, it kā tā man būtu pēdējā.
Vadi manus vārdus tā, lai tie nestu augļus; tomēr apklusini manī tenkas, lai nevienam netiktu kaitēts.
Stiprini manī ieradumu mēģināt vēl un vēlreiz; tomēr parādi man veidu, kā izmantot likumu par caurmēru. Apveltī mani ar tādu vērību, lai es saskatu izredzes; tomēr dāvā man pacietību, kura sakopos manu spēku.
Izlej pār mani labus ieradumus, lai noslīkst sliktie; tomēr dod man līdzcietību pret citu vājībām. Ļauj man zināt, ka viss paies; tomēr palīdzi man pateikties liktenim par šo dienu.
Liec man pieredzēt naidu, lai tas nav man svešs; tomēr pildi manu kausu ar mīlestību, lai svešinieki kļūtu par draugiem.
Taču tas viss lai notiek vienīgi tad, ja tāda ir tava griba. Es esmu sīka un vientuļa vīnoga, kura pietvērusies vīnstīgai, tomēr tu esi darījis mani atšķirīgu no visiem citiem. Patiesi, ir jābūt īpašai vietai, kas paredzēta man. Vadi mani! Palīdzi man! Rādi man ceļu!
Ļauj, lai es piepildu visu, ko esi man iecerējis, dēstīdams manu sēklu un lemdams tai izdīgt pasaules vīndārzā.

Palīdzi šim pazemīgajam tirgonim!Vadi mani, Dievs!

O.Mandino ?Pasaules dižākais tirgonis?

Skatīt SMS formā (bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm)

Ak visu lietu radiitaaj, paliidzi man! Jo shai dienaa es izeju pasaulee kails un viens bez Tavas vadoshaas rokas es aizkliidiishu taalu no taas takas, kura ved uz panaakumiem un laimi.
Es neluudzu zeltu vai draanas un pat ne izdeviibas, kuras atbilstu manaam speejaam; tikai vadi mani taa, lai es ieguutu speejas, kuras atbilst manaam izdeviibaam.
Tu esi maaciijis lauvam un eerglim, kaa mediit un guut labumu ar ilknjiem un nagiem. Iemaaci man, kaa mediit ar vaardiem un guut labumu ar miilestiibu, lai es buutu kaa lauva starp cilveekiem un kaa eerglis tirgonju viduu.
Paliidzi man palikt pazemiigam kaveeklju un neviksmju laikaa; tomeer neapsleep manaam aciim to balvu, ko sniegs uzvara.
Dod man uzdevumus, kurus citi nav speejushi veikt; tomeer vadi mani taa, lai es pluucu panaakumu seeklas no vinju neveiksmeem. Liec man sajust bazhas, kuras apvaldiis manu dabu; tomeer pieshkjir man drosmi smieties par savaam raizeem.
Atlicini man gana daudz dienu, lai es sasniegtu savus meerkjus; tomeer paliidzi man nodziivot sho dienu, it kaa taa man buutu peedeejaa.
Vadi manus vaardus taa, lai tie nestu augljus; tomeer apklusini manii tenkas, lai nevienam netiktu kaiteets.
Stiprini manii ieradumu meegjinaat veel un veelreiz; tomeer paraadi man veidu, kaa izmantot likumu par caurmeeru. Apveltii mani ar taadu veeriibu, lai es saskatu izredzes; tomeer daavaa man pacietiibu, kura sakopos manu speeku.
Izlej paar mani labus ieradumus, lai nosliikst sliktie; tomeer dod man liidzcietiibu pret citu vaajiibaam. Ljauj man zinaat, ka viss paies; tomeer paliidzi man pateikties liktenim par sho dienu.
Liec man pieredzeet naidu, lai tas nav man sveshs; tomeer pildi manu kausu ar miilestiibu, lai sveshinieki kljuutu par draugiem.
Tachu tas viss lai notiek vieniigi tad, ja taada ir tava griba. Es esmu siika un vientulja viinoga, kura pietveerusies viinstiigai, tomeer tu esi dariijis mani atshkjiriigu no visiem citiem. Patiesi, ir jaabuut iipashai vietai, kas paredzeeta man. Vadi mani! Paliidzi man! Raadi man celju!
Ljauj, lai es piepildu visu, ko esi man iecereejis, deestiidams manu seeklu un lemdams tai izdiigt pasaules viindaarzaa.

Paliidzi shim pazemiigajam tirgonim!Vadi mani, Dievs!

O.Mandino ?Pasaules dizhaakais tirgonis?

Skatīt oriģināla formā

, , , , , , , , , , , , , , , ,